Handelsvoorwaarden

Key Minnebo

Causeuse, gidse, consulente, auteur, ...

HANDELSVOORWAARDEN

 

 

Basis algemene voorwaarden sinds 1 januari 2017 - vervangt alle vorige versies.

 

1.Elke bestelling, boeking en/of opdracht betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden worden enkel erkend wanneer ze schriftelijk (in digitale of in papieren vorm) door Key Minnebo bevestigd zijn vooraf de levering en/of uitvoering, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2.De klant heeft het recht gebruik te maken van zijn/haar verzakingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen van de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (andere annuleringsvoorwaarden: zie verder). Eventuele reeds gedane betaling wordt teruggestort binnen de dertig kalenderdagen na de uitoefening van het verzakingsrecht. Uitzondering op het verzakingsrecht: in geval van de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is voor het einde van de bedenktijd.

3.De betaling gebeurt contant bij levering en/of uitvoering, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon, het contract en/of de schriftelijke bevestiging. Creditcards en cheques worden niet aanvaard.

4.Facturen dienen voldaan te worden binnen de veertien dagen na factuurdatum. Verlenging van de betalingstermijn is enkel geldig indien deze termijn schriftelijk op de factuur vermeld staat.

5.Bankkosten zijn steeds ten laste van de klant.

6.De Belgische BTW-wetgeving is steeds van toepassing.

7.Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering, uitvoering of andere, vallen ten laste van de klant.

8.Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het bedrag, met een minimum van vijf euro, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals andere inningkosten, alsook gerechtelijke kosten worden de klant afzonderlijk aangerekend.

9.Klachten dienen binnen de veertien dagen na de dag van de levering of uitvoering per aangetekende post verstuurd te worden om ontvankelijk te kunnen zijn.

10.In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Algemene voorwaarden gidsdiensten

 

Een gidsdienst is een wandelvoordracht. “Wandelvoordracht” is een volwaardige term voor “gidsdienst”. Hierna wordt nog uitsluitend de term “gidsdienst” gebruikt.

11.Om sommige gidsdiensten in het aanbod van Key Minnebo mogelijk te maken, wordt doorverwezen naar een andere boekingsinstantie waarbij dan automatisch de algemene voorwaarden van die boekingsinstantie gelden. Voor gidsdiensten rechtstreeks bij Key Minnebo geboekt en bevestigt, gelden onderstaande algemene voorwaarden.

12.Voor elke rechtstreekse boeking is een schriftelijke (in digitale of papieren vorm) bevestiging vanwege Key Minnebo vereist.

13.Voor gidsdiensten wordt een tarief per persoon aangerekend, met een minimum bedrag en voor een bepaalde tijd, vastgelegd in de schriftelijke bevestiging.

14.Betreffende het maximum aantal toegelaten mensen moet steeds rekening gehouden worden met de regels van de te bezoeken locatie(s). Dit wordt bij de boeking gecommuniceerd.

15.Er worden geen kinderen, jongeren- of andersvaliedengroepen gegidst zonder aanwezigheid van begeleider(s).

16.Key Minnebo wacht maximum één uur op de groep na de oorspronkelijk afgesproken aanvangsuur. Indien het gezelschap/de groep te laat is, wordt er gegidst tot het oorspronkelijk afgesproken uur. De klant kan Key verzoeken langer te gidsen, maar verlenging kan enkel op voorwaarde dat Key in de mogelijkheid is langer te gidsen, dat daardoor geen andere klant benadeeld wordt en de bijkomende tijd extra vergoed wordt volgens het uurtarief - in de boekingsbevestiging gecommuniceerd.

17.Indien Key Minnebo te laat op de afspraak is, zal in overleg met de klant de verloren tijd aansluitend zoveel als mogelijk worden aangevuld zonder bijkomende kosten, zolang een andere klant van Key Minnebo daardoor niet benadeeld wordt.

18.In principe worden noch toegang noch consumptierekeningen noch andere kosten die niets te maken hebben met het gidsen als dusdanig voorgeschoten door Key Minnebo.

19.Annulering door de klant: indien op minder dan veertien kalenderdagen van de uitvoeringsdatum geannuleerd wordt, blijft een vergoeding van tachtig euro vereist en wordt een schriftelijk betalingsverzoek opgestuurd. Het niet komen opdagen van de groep op de afgesproken plaats binnen de voorziene tijd (zie artikel 16), wordt als een annulering beschouwd. Bij het te laat komen van de groep binnen de voorziene tijd en na verwittiging van Key Minnebo geldt artikel 16.

20.Indien het geboekte programma niet zoals gepland kan uitgevoerd worden door omstandigheden waar Key Minnebo of de boekingsbemiddelaar geen vat op heeft (overmacht), zal in overleg met de klant naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden of het programma worden uitgesteld zonder bijkomende kosten.

21.Met uitzondering voor de exclusieve programma’s zal Key Minnebo bemiddelen om een vervanger te zoeken indien zij niet in staat is wegens persoonlijke redenen de gidsopdracht uit te voeren. In geval dat het gaat om een exclusief programma waarvan Key Minnebo de enige is die dat specifieke programma kan brengen, zal in overleg met de klant ofwel naar een alternatief programma gezocht worden dat kan uitgevoerd worden door een vervanger, ofwel het originele programma verplaatst worden naar een andere datum of tijdstip zonder bijkomende kosten noch voor de klant, noch voor Key Minnebo. In alle gevallen kan van Key Minnebo nooit schadevergoeding geëist worden voor kosten door de klant gemaakt die niet met het gidsen als dusdanig te maken hebben, zoals onder meer verplaatsingskosten, consumptie-uitgaven, e.d.

 

 

Algemene voorwaarden voordrachten/vertelsessies/causerieën

 

22.De klant voorziet op eigen kosten de locatie met alle nodige technische bijstand. Vanaf veertig personen is een microfoon en geluidsinstallatie vereist voor de spreekster. Andere eventuele specifieke technische noden worden op voorhand door de spreekster doorgegeven.

23.Het onderwerp, de duur en formule (met of zonder onderbreking) worden afgesproken bij de boeking en schriftelijk bevestigd.

24.De financiële vergoeding wordt afgesproken bij de boeking en schriftelijk (in digitale of in papieren vorm) bevestigd.

25.Er worden verplaatsingskosten aangerekend.

26.Indien de locatie van de voordracht gelegen is in het buitenland, of in bepaalde gevallen binnen België - gevallen die bij de boeking worden afgesproken - worden overnachtingkosten aangerekend, tenzij de klant zelf voor overnachtingsmogelijkheid zorgt voor de spreekster onder vorm van een privé-kamer met eigen sanitaire voorzieningen.

27.Annulering door de klant: indien op minder dan veertien kalenderdagen van de uitvoeringsdatum geannuleerd wordt, wordt de overeengekomen volledige vergoeding aangerekend en wordt een schriftelijk betalingsverzoek opgestuurd.

28.Indien het geboekte programma niet zoals gepland kan uitgevoerd worden door omstandigheden waar Key Minnebo geen vat op heeft (overmacht), zal in overleg met de klant naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden of het programma worden uitgesteld zonder bijkomende kosten.

29.In alle gevallen kan van Key Minnebo nooit schadevergoeding geëist worden voor onder meer kosten door de klant gemaakt voor het organiseren van de voordracht zoals onder meer huur van de zaal, huur materieel, druk- en verzenkosten e.d.

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

30.De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

31.De levering van goederen geschiedt op risico van de klant, zelfs indien de levering franco gedaan wordt. Alle leveringskosten zijn in principe ten laste van de klant.

32.Door in-ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken dient de koper binnen de dertig dagen na in-ontvangstname of meenemen van de goederen schriftelijk (in digitale of in papieren vorm) te melden aan Key Minnebo.

33.Indien een leveringsdatum werd vermeld, dan zal deze zo stipt mogelijk worden nagekomen. Vertragingen in de levering geven geen aanleiding tot verbreking van het contract. Indien een leveringsdatum werd vermeld en de goederen niet op de overeengekomen datum werden geleverd, dan moet de koper de verkoper schriftelijk aanmanen. Als een maand na deze aanmaning de goederen nog steeds niet werden geleverd, staat de verkoper in voor de werkelijk geleden schade die de koper eventueel lijdt door deze late levering, met een maximum van 10% van het totale verkoopbedrag.

 

 

Algemene voorwaarden offertes

 

34.Voor onder meer lesgeven, schrijfwerk, advies en/of researchwerk wordt een offerte opgemaakt met onder meer specifiëring van de opdracht, van het tarief en zo nodig binnen welke termijn de opdracht zal worden uitgevoerd.

35.De offerte is geldig voor veertien dagen vanaf de datum van de offerte.

36.De opdracht wordt pas aanvaard en uitgevoerd vanaf het ontvangen van een gedateerde bestelbon en/of ondertekende schriftelijke goedkeuring van de offerte door de klant.